درخت سان ها

عنوان: نقشه راه فناوری نانو اروپا- مواد نانو- درخت سان ها

چکیده:این گزارش، یکی از 4 بخش گزارش سنتز کمیسیون اروپا در راستای طراحی نقشه راه فناوری نانو می باشد که توسط گروه مطالعاتی آینده اندیشی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ترجمه و ارائه شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گروه مطالعاتی آینده اندیشی

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود فایل :   

روکش ها و فیلم های نازک

عنوان: نقشه راه فناوری نانو اروپا- مواد نانو- روکش ها و فیلم های نازک

چکیده:این گزارش، یکی از 4 بخش گزارش سنتز کمیسیون اروپا در راستای طراحی نقشه راه فناوری نانو می باشد که توسط گروه مطالعاتی آینده اندیشی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ترجمه و ارائه شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گروه مطالعاتی آینده اندیشی

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود:  

 

مواد نانو حفره ای

عنوان:  نقشه راه فناوری نانو اروپا- مواد نانو- مواد نانو حفره ای

چکیده:  این گزارش، یکی از 4 بخش گزارش سنتز کمیسیون اروپا در راستای طراحی نقشه راه فناوری نانو می باشد که توسط گروه مطالعاتی آینده اندیشی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ترجمه و ارائه شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گروه مطالعاتی آینده اندیشی

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود:   

 

نانو ذرات و نانو کامپوزیت ها

عنوان:  نقشه راه فناوری نانو اروپا- مواد نانو- نانو ذرات و نانو کامپوزیت ها

چکیده:  این گزارش، یکی از 4 بخش گزارش سنتز کمیسیون اروپا در راستای طراحی نقشه راه فناوری نانو می باشد که توسط گروه مطالعاتی آینده اندیشی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ترجمه و ارائه شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گروه مطالعاتی آینده اندیشی

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود:   دانلود کنید ...

 

Apertura de cuenta bet365.es