آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو- اندازه گیری و تعیین مشخصات

عنوان: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو - اندازه گیری و تعیین مشخصات

چکیده: در علوم مختلف مهندسی و پزشکی موضوع اندازه گیری و تعیین مشخصات از اهمیت کلیدی برخوردار است ؛ به طوری که ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد به مواد اولیه مورد استفاده و همچنین ساختار میکروسکوپی به دست آمده از فرایند ساخت بستگی دارد.

به عنوان مثال برای شناسایی مواد اولیه بدیهی است که نوع و مقدار ناخالصی ها ؛ شکل و توزیع اندازه ذرات ؛ساختار بلورین و مانند آن در ماهیت و مرغوبیت محصول اثر دارد.

بنابراین هرچه دستگاه های اندازه گیری و تعیین مشخصات قوی تری در اختیار باشد ؛ کنترل مواد اولیه با دقت بیشتری صورت میگیرد.

در ضمن برای مطالعه ریز ساختارها نیاز بیشتری به ابزارهای شناسایی و انالیز وجود دارد ؛ در ریز ساختارها باید نوع فازها ؛ شکل ، اندازه ؛ مقدار و توزیع آنها را بررسی کرد.

در ادامه با توجه به اهمیت دستگاه ها و روش های اندازه گیری و تعیین مشخصات به طبقه بندی این روش ها پرداخته می شود.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شبکه آزمایشگاهی

تاریخ انتشار: آبان ماه 1385

لینک دانلود فایل :   

مروری بر فرآیندها و تجهیزات تولید مواد نانو

عنوان: مروری بر فرایندها و تجهیزات تولید مواد نانو

چکیده: دانش و فناوری نانو در دنیای امروز آنچنان توسعه یافته که پرداختن به آن بدون تمرکز بر بخشی معیین و محدود ممکن نخواهد بود.

یکی از شاخه های اصلی نانو فناوری ساخت مواد نانو است که تکنیک ها و تجهیزات ساخت در نانوفناوری را مورد بحث قرار می دهد.

هدف از تدوین این گزارش معرفی تجهیزات ساخت نانو مواد است. در این راستا حدود 40 سیستم اصلی معرفی گردیده است و در هر مورد اصول عملکرد ، تجهیزات ، کاربردها ، مزایا ، و معایب ان روش مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در تدوین مطالب تلاش شده است ترتیب منطقی ارائه مطلب رعایت گردد.

تهیه کننده: شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) به سفارش شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

تاریخ انتشار:  تابستان 1387

لینک دانلود:  

 

Apertura de cuenta bet365.es