کاربردهای فناوری نانو در بخش نساجی

عنوان: کاربردهای فناوری نانو در بخش نساجی

چکیده: این گزارش بخشی از نمودار درختی فناوری نانو در زمینه کاربردهای فناوری نانو در بخش نساجی می باشد که توسط شرکت توسعه فناوری مهر ویژن و به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ؛ به صورت گرافیکی طراحی و اجرا شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود فایل :   

کاربردهای فناوری نانو در بخش پزشکی

عنوان: کاربردهای فناوری نانو در بخش پزشکی

چکیده: این گزارش بخشی از نمودار درختی فناوری نانو در زمینه کاربردهای فناوری نانو در بخش پزشکی می باشد که توسط شرکت توسعه فناوری مهر ویژن و به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ؛ به صورت گرافیکی طراحی و اجرا شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گروه مطالعاتی آینده اندیشی

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود:  

 

کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی

عنوان:  کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی

چکیده:  این گزارش بخشی از نمودار درختی فناوری نانو در زمینه کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی می باشد که توسط شرکت توسعه فناوری مهر ویژن به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به صورت گرافیکی طراحی و اجرا شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود:   

 

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

عنوان:  کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

چکیده:  این گزارش بخشی از نمودار درختی فناوری نانو در زمینه کاربرهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز می باشد که توسط شرکت توسعه فناوری مهر ویژن به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به صورت گرافیکی طراحی و اجرا شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود:   دانلود کنید ...

 

عنوان: نقشه راه فناوری نانو اروپا- بخش سنتز

عنوان:  کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

چکیده:  این گزارش بخشی از نمودار درختی فناوری نانو در زمینه کاربرهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز می باشد که توسط شرکت توسعه فناوری مهر ویژن به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به صورت گرافیکی طراحی و اجرا شده است.

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تاریخ انتشار: 1385

لینک دانلود:   دانلود کنید ...

 

نقشه راه فناوری نانو اروپا- بخش سنتز

عنوان:  نقشه راه فناوری نانو اروپا - بخش سنتز

چکیده:  یک کنسرسیوم بین المللی متشکل از هفت کشور اروپایی با همکاری کمسیون اروپا اقدام به تهیه سلسله گزارش هایی با عنوان نقشه راه نانو نموده اند که به ترسیم نقشه راه کاربردهای مرتبط با فناوری نانو تا سال 2015 اختصاص دارند. که این گزارش ها در سه حوزه زیر تهیه شده اند.

* مواد

* سیستم های سلامتی و پزشکی

* انرژی

در گزارش دیگری با عنوان گزارش سنتز ؛ مروری کلی بر سه گزارش مجزای نقشه راه انجام شده تا دیدی جامع از قابلیت های فناوری نانو در سه بخش بسیار مهم مواد ؛ سیستم های پزشکی و سلامتی ؛ و انرژی ارائه گردیده و ارتباطات و تشریک مساعی بیشتری بین این سه بخش ایجاد شود

تهیه کننده: ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - گروه مطالعاتی آینده اندیشی

تاریخ انتشار: 1385

 

لینک دانلود :

 

Apertura de cuenta bet365.es