نانو پزشکی


جلسه۱ : لیپوزوم و کاربرد آنها در دارورسانی (۱)

جلسه۲ : لیپوزوم و کاربرد آنها در دارورسانی (۲)

جلسه۳ : نورپویا درمانی و کاربرد‌های نانوتکنولوژی در آن(۱)

جلسه۴ : نور پویا درمانی و کاربرد‌های نانوتکنولوژی در آن(۲)

جلسه ۵ : دارو رسانی هدفمند بوسیله دندریمرها (۱)

جلسه۶ : دارو رسانی هدفمند بوسیله دندریمرها (۲)

جلسه ۷ : نانو ذرات مغناطیسی در دارو رسانی هدفمند (۱)

جلسه ۸ : نانو ذرات مغناطیسی در دارو رسانی هدفمند (۲)

جلسه۹ : نانو ذرات مغناطیسی در دارو رسانی هدفمند (۳)

جلسه۱۰ : نانوذرات لیپیدی جامد:تهیه، شناسایی و کاربرد

جلسه۱۱ : میسل ها و کاربرد آنها در دارورسانی(۱)

جلسه۱۲ : میسل ها و کاربرد آنها در دارورسانی(۲)

جلسه۱۳ : میسل ها و کاربرد آنها در دارورسانی(۳)

 جلسه۱۴ : نانوذرات و دارورسانی به چشم

جلسه۱۵ : نانومواد به عنوان انتقال‌دهنده‌های ژنی غیرویروسی (۱)

جلسه۱۶ : نانومواد به عنوان انتقال‌دهنده‌های ژنی غیرویروسی(۲)

جلسه ۱۷ : نانو سرامیک های مورد استفاده در دارورسانی

جلسه ۱۸ : نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا : ابزارهای رهاسازی کنترل شده دارو

جلسه ۱۹ : نانوذرات و دارورسانی به ریه

 جلسه ۲۰ : دارو رسانی به سرطان بر مبنای علم نانو (۱) -ویژگی های بافت تومور و هدف گیری آن

جلسه ۲۱ : دارو رسانی به سرطان بر مبنای علم نانو (۲) انواع نانو ذرات مورد استفاده

جلسه ۲۲ : نانوذرات و دارورسانی به مغز

جلسه ۲۳ : دارورسانی مبتنی بر نانوذرات پلیمری پایه PLGA

جلسه ۲۴ : نانو پلیمرهای زیست تخریب پذیر PLA سیستمی دارو رسان

جلسه ۲۵ : نانو پلیمرهای زیست تخریب پذیر -کیتوزان سیستمی دارو رسان

جلسه ۲۶ : نانوذرات و دارورسانی از طریق پوست

جلسه ۲۷ : اتوزوم (Ethosome) و کاربرد آن در دارورسانی پوستی

جلسه ۲۸ : لایه هیدروکسیدهای مضاعف و کاربرد در دارورسانی

جلسه ۲۹ : نانوکریستال‏های دارویی

جلسه ۳۰ : نانوذرات و دارورسانی خوراکی

جلسه ۳۱ : نانوذرات هیدروژل در دارورسانی

جلسه ۳۲ : نانو ذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی (۱)

جلسه ۳۳ : نانو ذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی (۲)

جلسه ۳۴ : نانو ذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی (۳)

جلسه ۳۵ : سدهای زیستی در برابر ورود نانوذرات از راه خون

Download PDF

رفتن به بالا